Home » Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบด้วย บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ 9 บริษัทย่อย ได้แก่ 1) บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด 2) บริษัท เอ็กแซ็กท์ ซีเนริโอ จำกัด 3) บริษัท แอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด 4) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด 5) บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด 6) บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด 7) บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) 8) บริษัท เอ – ไทม์ มีเดีย จำกัด และ 9) บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมทั้งเพจทางการทางบัญชีโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยบนเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยขอแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับความคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจึงได้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยระบุถึงหลักเกณฑ์การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการกำกับดูแล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการที่ท่านเข้ามาที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมทั้งเพจทางการทางบัญชีโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจดำเนินการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเป็นครั้งคราว และหากกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญใด ๆ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปศึกษาและให้ความยินยอมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ใหม่

 1. ความหมายและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

1.1   ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

1.2   ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวม

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การทำแบบสอบถาม การติดต่อต่าง ๆ ผ่านช่องทางบัญชีโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ และคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ อาทิ เช่น ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย อายุ ที่อยู่ อีเมล เพศ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคล/ครอบครัว บัญชีโซเชียลมีเดีย หมายเลขไอพีคอมพิวเตอร์ ประวัติการค้นหาประวัติการเข้าชมรายการสด/ย้อนหลัง วัน เวลา และระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์ และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 1. ฐานที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะมีการขอความยินยอมจากท่าน ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือวิธีอื่นใด พร้อมทั้งแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ซึ่งมีกรณีดังต่อไปนี้

2.1   เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา

2.2   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งมีมาตราการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2.3   เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ

2.4   เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

2.5   เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคล

2.6   เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

กรณีที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ (บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่ากลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมแล้ว ดังต่อไปนี้

3.1   เพื่อการให้บริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

3.2   เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและประวัติการเข้ารับบริการของทางกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

3.3   เพื่อศึกษาและรับทราบข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการ เพื่อให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยมากยิ่งขึ้น

3.4   เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลจากประวัติการรับชมเนื้อหารายการ ร่วมกับประวัติการสืบค้นเนื้อหารายการ ของผู้ใช้บริการเพื่อนำเสนอเนื้อหารายการให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ

3.5   เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/เนื้อหาคอนเทนต์ (Content) จากกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยได้จัดส่งถึงผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดทำรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ดังกล่าวให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ

3.6   เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การวิจัย และการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเอง บริษัทร่วม เครือบริษัท คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลอื่นผ่านการแจ้งเตือนผ่านเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

3.7   เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหารายการของทางกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

3.8   เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ใช้บริการที่ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

3.9   เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนในระบบของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้การใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.10 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

 1. บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

4.1   บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

4.2   บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยต่อผู้ใช้บริการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

 

 

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ซึ่งในกรณีนี้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยต่อผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นที่มีมาตราฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นกรณีที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยสามารถส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปยังต่างประเทศได้ ตามกรณีดังต่อไปนี้

5.1   เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

5.2   ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางและได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว

5.3   เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น

5.4   ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน

5.5   ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

5.6   เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 1. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจึงได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล จากการเข้าถึง การใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทำลายหรือทำให้สูญหาย โดยมีขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทำลายหรือทำให้สูญหายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

 1. ระยะเวลาที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

 1. สิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นกรณีที่ยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ หรือมีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไป
  • ท่านมีสิทธิเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
  • ท่านมีสิทธิขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยวิธีการอัตโนมัติและเทคโนโลยีที่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยมีอยู่ในขณะนั้น เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
  • ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
  • ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไป
  • ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
  • ท่านมีสิทธิขอให้กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 1. นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

 1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มอื่น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่กลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย การให้บริการ หรือการใช้งานออนไลน์บนแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเท่านั้น โดยแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจมีลิ้งเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก หากท่านได้กดลิ้งไปยังแพลตฟอร์มอื่น ท่านจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มนั้น ๆ เพิ่มเติมแยกต่างหากจากของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ทางกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกนี้

 1. ช่องทางการติดต่อ – สอบถาม หรือ ใช้สิทธิตามกฎหมาย

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

เบอร์โทรศัพท์ 02 – 669 – 9000 ต่อ 8557

อีเมล [email protected] หรือ

 • บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ 02 – 669 – 9000 ต่อ 8557

อีเมล [email protected]

Right Menu Icon